Extra Bolagsstämma Björklöven AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)
Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 22 augusti 2019 kl 19:30.

Plats: A3 Arena, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 16 augusti 2019 och dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 16 augusti 2019 kl. 16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta. Anmälan görs via e-post till [email protected] eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 16 augusti 2019 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m 2019-08-07. 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 • Öppnande av stämman
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av protokolljusterare
 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Godkännande av framlagd dagordning
 • Godkännande av avsägelse från styrelse och valberedning
 • Val av styrelse, förslag till ledamöter presenteras senast på sittande stämma
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden
 • Stämmans avslutande

 STYRELSEN