Årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)

Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma onsdagen 22 juni 2021 kl 18:00.

PLATS: Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 juni 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN: Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok tio dagar före stämman samt avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är bolaget tillhanda senast den 14 juni 2021. 

POSTRÖSTNING: Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt i listan nedan. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Formuläret skall skickas via e-post till [email protected] eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå senast den 14 juni 2021.

Handlingar till stämman:
Årsredovisning Björklöven AB
Bokslutskommuniké
Koncernredovisning
Blankett för Poströstning
Bilaga 1 - Ägardirektiv
Bilaga 2 - Förslag till arvode och ersättning
Bilaga 3 - Förslag till styrelse, valberedning och revisor

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 • Öppnande av stämman
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare
 • Godkännande av framlagd dagordning
 • Val av en eller två justeringspersoner
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • Besluta om
  - fastställande av resultat- och balansräkning
  - dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
  - ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 • Fastställande av ägardirektiv
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden
 • Stämmans avslutande

/ Styrelsen