Frågor och svar angående bokslutet

31 maj 2019 16:21

I samband med onsdagens nyhet om Björklövens bokslut har en del frågor mailats till Björklöven. För att kommunikationen ska vara så tydlig som möjlig har vi sammanställt frågorna och publicerat svaren så att alla kan ta del av informationen.


Kommer Björklöven överleva? Det finns inga sådana problem. Bolaget, i ekonomiska termer står stabilt och det endast är Licensnämndens krav om eget kapital i koncernen som ligger till grund för ett eventuellt kontrollår.

Hur är det möjligt att styrelsen blev förvånade över resultatet? Det är inte resultatet vi överraskas av. Det är hur resultatet i Björklöven AB påverkar substansvärdet i de aktier som koncernmodern IF Björklöven är minoritetsägare av och som tillsammans med det negativa resultatet får den omfattande påverkan på det egna kapitalet i koncernredovisningen.

Har den ekonomiska styrningen verkligen fungerat med tanke på resultatet? Resultatet kommer sig av en ökad satsning där vi gick in i säsongen med ett högt kostnadsläge och intäktsökningar som var kopplade till ett långt slutspel. Den ekonomiska styrningen har i det avseendet inte påverkat resultatet i grunden men behöver gås igenom för att se var förbättringar kan göras.

Vad är anledningen till underskottet? En ökad satsning i kombination med uteblivet slutspel. Som medfört att budgeterade intäkter uteblivit.

**Varför har läget inte kommunicerats tidigare? ** Vi har tidigare flaggat i olika media om att vi skulle göra negativt resultat.

Varför har personalkostnaden ökat med flera miljoner? Ökningen är kopplad till sporten med löner till spelare, ledare och andra funktioner kring laget.

Hur många slutspelsmatcher var inräknade i budget? Fem hemmamatcher .

Varför vidtogs inga åtgärder tidigare under säsongen? Vi värderade möjligheterna löpande, samtidigt var handlingsutrymmet begränsat att vidta åtgärder för att sänka kostnader under säsongen som tillsammans med oron för ett negativt kvalspel låg till grund för beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder som riskerade att försämra förutsättningarna för den sportsliga verksamheten.

Hur var partnerförsäljningen om man jämför med året innan? Justerat för slutspelsintäkter var partnerförsäljningen 2% lägre jämfört med säsongen innan.

Hur var försäljningen av biljetter förra säsongen om man jämför med året innan? Den totala intäkten med både matchbiljetter och säsongskort är likvärdig med siffrorna från året innan bortsett från slutspelsmatcherna. Försäljningen av matchbiljetter var marginellt lägre och säsongskorten ökade antalet med 10% och intäkten med nästan 20%.

Hur mycket intäkter ger en slutspelsmatch? Det beror så klart på motstånd och speldagar men uppskattningsvis drygt 600.000:- per match vid positivt slutspel. Utöver detta tillkommer inkomster från partneravtalen för utökad exponering. Ett negativt kval är i bästa fall ett nollsummespel.

Hur påverkar resultatet Kenttäs spelarbudget? Inget alls. Budget som var lagd när Per började i Björklöven är oförändrad.

Hur påverkas insamlingen till supporterspelaren? Inget alls. Varenda krona finns i ett eget konto och kommer användas precis som det var tänkt.

Är det på grund av den ekonomiska situationen som Per Kenttä valde att behålla Fagervall? Joakim Fagervall ställde sin plats till förfogande utan några ekonomiska krav så beslutet är fattat helt på sportsliga grunder.

Hur stor påverkan hade konflikten med Brock Trotter? Exakta belopp kan vi inte berätta offentligt eftersom tystnadsplikt i ärendet var ett villkor i uppgörelsen.

Vad har styrelsen för arvoden? Ingen i styrelsen har något arvode eller några förmåner kopplat till uppdraget förutom säsongskort till hemmamatcherna.

Är psykologteamet kring A-laget kvar? Samarbetet diskuteras i nuläget.

Har ni budgeterat för slutspel nästa säsong? Nej. Däremot är den sportsliga ambitionen att gå till slutspel.

Hur påverkar det förtroendet för Björklöven? Förtroendet kan naturligtvis påverkas, vi kommer jobba hårt för att återskapa eventuellt förtroendetapp både sportsligt och ekonomiskt.

Kan styrelsen sitta kvar efter årets resultat? Det är en fråga för ägare och medlemmar att avgöra. Valberedningen har lagt fram ett förslag på personer till styrelsen som dom anser ha de kompetens och erfarenheter som krävs för att ytterst ansvara för och förflytta Björklövens verksamhet i önskad riktning den kommande mandatperioden. På årsstämmorna kommer sedan ägare och medlemmar att rösta för eller emot förslaget.