Årsstämma 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)

Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma tisdag den 27 juni 2023 kl 18:00.

PLATS: Winpos Arena, Tegsvägen 20, 904 32 Umeå.
INGÅNG: Entré 1

ANMÄLAN: Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok tio dagar före stämman. Anmälan skall senast den 20 juni 2023 skickas via e-post till [email protected] eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå senast den 16 juni 2023.

Handlingar till stämman finns tillgängliga via www.bjorkloven.com fr. o m 2023-06-20 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 • Öppnande av stämman
 • Val av ordförande för stämman
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av sekreterare
 • Godkännande av framlagd dagordning
 • Val av en eller två justeringspersoner
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • Besluta om
  - fastställande av resultat- och balansräkning
           - dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
           - ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 • Fastställande av ägardirektiv
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden
 • Stämmans avslutande

 

/ Styrelsen

 

Dokument

Handlingar till stämman finns tillgängliga fr. o m 2023-06-20