Årsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)

Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 juni 2022 kl 18:00.

PLATS: Bullens Bar & Bistro i Winpos Arena, Tegsvägen 20, 904 32 Umeå.

ANMÄLAN: Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok tio dagar före stämman. Anmälan skall senast den 20 juni 2022 skickas via e-post till [email protected]  eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå senast den 20 juni 2022. Handlingar till stämman finns tillgängliga via www.bjorkloven.com fr. o m 2022-06-21

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:
Öppnande av stämman
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare
Godkännande av framlagd dagordning
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Besluta om
- fastställande av resultat- och balansräkning
- dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
- ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Fastställande av ägardirektiv
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av revisor
Val av valberedning
Övriga ärenden
Stämmans avslutande

 

Dokument

Valberedningens-Forslag-till-styrelse-Bjorkloven-2223.pdf

 

AR-Bjorkloven-Koncern-21_22.pdf

AR-Bjorkloven-AB-21_22.pdf

Agardirektiv_BAB_20220628.pdf