Årsstämma 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)
Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma onsdagen 17 juni 2020 kl 18:00.

PLATS
På grund av Corona kommer stämman att genomföras digitalt med möjlighet att medverka via länk som kommer att skickas ut på den mejladress som finns angiven i anmälan.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 12 juni 2020 och dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 12 juni 2020 kl. 16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta. Anmälan görs via e-post till [email protected] eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå. 

Vid anmälan anges namn, mailadress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 12 juni 2020 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga via www.bjorkloven.com fr. o m 2020-06-05 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 • Öppnande av stämman
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av protokolljusterare
 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Godkännande av framlagd dagordning
 • Årsredovisning och revisionsberättelse
 • Fråga om beslut
  - fastställande av resultat- och balansräkning
  - dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
  - ansvarsfrihet för styrelsen och VD
 • Val av styrelse
 • Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Övriga ärenden
 • Stämmans avslutande

 STYRELSEN