Årsstämma Björklöven AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)
Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma torsdagen 13 juni 2019 kl. 18.30 i A3 Arena, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 3 juni 2019 och dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 5 juni 2019 kl. 16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta. Anmälan görs via e-post till [email protected] eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå. Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 5 juni 2019 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m onsdagen den 29 maj 2019.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 7. Godkännande av framlagd dagordning
 8. Årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Fråga om beslut
  fastställande av resultat- och balansräkning
  b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
  c. ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
 12. Val av revisorer
 13. Övriga ärenden
 14. Stämmans avslutande

 

STYRELSEN