KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte tisdag den 25 juni 2024, kl 19:00.

Plats: Visionite Arena, Tegsvägen 20, 904 32 Umeå. Entré ståltrappen.


Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m 2024-06-18

Dagordning finns även att hämta på Björklövens hemsida www.bjorkloven.com

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET

- mötets öppnade

- val av ordförande och sekreterare

- fastställande av röstlängd

- val av justeringsmän och rösträknare

- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

- fastställande av föredragningslista

- styrelsens verksamhetsberättelse

- styrelsens förvaltningsberättelse (balans- o resultaträkning)

- revisorernas revisionsberättelse

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- fastställande av medlemsavgifter

- fastställande av verksamhetsplan och behandlande av budget

- fastställande av verksamhetsdirektiv

- val av ordförande för en tid av 1 år

- val av ledamöter på 1 respektive 2år

- val av suppleanter

- val av revisor

- val av valberedning

- övriga frågor

/ STYRELSEN

Huvudpartners
Officiell materialleverantör