Årsmöte 2023

Årsmöte IF Björklöven 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte tisdag den 27 juni kl 19:00

Plats: Winpos Arena, Tegsvägen 20, 904 32 Umeå.
INGÅNG: Entré 1

Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m 2023-06-20

Dagordning finns även att hämta på Björklövens hemsida www.bjorkloven.com

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET
- mötets öppnade
- val av ordförande och sekreterare
- fastställande av röstlängd
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista
- styrelsens verksamhetsberättelse
- styrelsens förvaltningsberättelse (balans- o resultaträkning)
- revisorernas revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- fastställande av medlemsavgifter
- fastställande av verksamhetsplan och behandlande av budget
- fastställande av verksamhetsdirektiv
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter på 1 respektive 2år
- val av suppleanter
- val av revisor
- val av valberedning
- övriga frågor

/ STYRELSEN