Årsmöte 2022

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte tisdag den 28 juni kl 19:00.
Plats: Bullens Bar & Bistro, Winpos Arena, Tegsvägen 20, 904 32 Umeå
Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m 2021-06-21
Dagordning finns även att hämta på Björklövens hemsida www.bjorkloven.com


ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET

- mötets öppnade
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare 
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista

- styrelsens verksamhetsberättelse

- styrelsens förvaltningsberättelse (balans- o resultaträkning)

- revisorernas revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- fastställande av medlemsavgifter

- fastställande av verksamhetsplan och behandlande av budget

- fastställande av verksamhetsdirektiv
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter på 1 respektive 2år
- val av suppleanter

- val av revisor 
- val av valberedning
- övriga frågor

STYRELSEN

 

Dokument

Forslag-budget-IF-Bjorkloven-sasongen-22.pdf

Valberedningens-Forslag-till-styrelse-Bjorkloven-2223.pdf

Verksamhetsdirektiv_Bjorkloven_20220628.pdf

Verksamhetsplan-for-IF-Bjorkloven-verksamhetsaret-20222023.pdf

AR-Bjorkloven-Koncern-21_22.pdf

AR-Bjorkloven-AB-21_22.pdf

Agardirektiv_BAB_20220628.pdf