Årsmöte 2021

Årsmöte IF Björklöven 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till årsmöte den 22 juni 2021 kl 19:00

Plats: Digitalt genom länk

Möteshandlingar
Bokslutskommuniké
Koncernredovisning
Förslag till styrelse, valberedning och revisor

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET

- mötets öppnade
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare 
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista

- styrelsens verksamhetsberättelse

- styrelsens förvaltningsberättelse (balans- o resultaträkning)

- revisorernas revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- fastställande av medlemsavgifter

- fastställande av verksamhetsplan och behandlande av budget

- fastställande av verksamhetsdirektiv
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter på 1 respektive 2år
- val av suppleanter

- val av revisor 
- val av valberedning
- övriga frågor

STYRELSEN