Årsmöte 2021

Årsmöte IF Björklöven 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till årsmöte den 22 juni 2021 kl 19:00

Plats: Digitalt via Teams (se länk för att ansluta nedan)

Här är viktigt information inför mötet

  • Mötet är ikväll tisdag 22 juni 19:00
  • Mötet hålls digitalt via bifogad länk (Teams-möte)
  • Du ansluter till mötet via länken och anger ditt fullständiga namn i formuläret.
  • Alla deltagare skall sätta sin mikrofon i mute/tyst läge
  • Ni släpps in i mötet vartefter ditt namn prickats av mot medlemsregistret. Vi släpper endast in medlemmar på det digitala årsmötet.
  • Tänk på att vara ute i god tid. Digitala insläppet öppnar ca 18:45
  • Omröstning kommer ske med så kallad ”omvänd acklamation” vilket innebär att du enbart gör din röst hörd om du inte står bakom förslaget som läggs fram
  • Vi uppmanar alla som avser delta att testa/säkerställa sin teknik i god tid innan.

OBS – alla deltagare skall sätta sin mikrofon i mute/tyst läge om man inte själv talar då bakgrundsljud riskerar att förstöra mötets ljudkvalité annars.

Klicka här för att ansluta till mötet från 18:45

Möteshandlingar
Bokslutskommuniké
Koncernredovisning
Förslag till styrelse, valberedning och revisor

Verksamhetsplan IFB verksamhetsåret 21/22

Verksamhetsdirektiv Björklöven

Budgetram IFB 2122

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET

- mötets öppnade
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare 
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista

- styrelsens verksamhetsberättelse

- styrelsens förvaltningsberättelse (balans- o resultaträkning)

- revisorernas revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- fastställande av medlemsavgifter

- fastställande av verksamhetsplan och behandlande av budget

- fastställande av verksamhetsdirektiv
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter på 1 respektive 2år
- val av suppleanter

- val av revisor 
- val av valberedning
- övriga frågor

STYRELSEN