Årsmöte

Årsmöte IF Björklöven 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte onsdag den 17 juni 2020 kl 19:00

Plats: Digitalt genom länk

Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m 2020-06-12

Dagordning finns även att hämta på Björklövens hemsida www.bjorkloven.com

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET
- mötets öppnade
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare 
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter
- val av suppleanter 
- val av valberedning
- förslag till reviderade stadgar
- extra stämma
- övriga frågor

STYRELSEN