Extra årsmöte IF Björklöven

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till extra Årsmöte torsdag den 22 augusti 2019 kl 18:00

Plats: A3 Arena, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m 2019-08-07

Dagordning finns även att hämta på Björklövens hemsida www.bjorkloven.com

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET

 • Mötets öppnade
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande och sekreterare 
 • Val av justeringsmän och rösträknare
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Godkännande av avsägelse från styrelse och valberedning
 • Val av ordförande för en tid av 1 år
 • Val av ledamöter
 • Val av suppleanter 
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

STYRELSEN