Svenska Spel

Årsstämma Björklöven AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)
Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma torsdagen 16 juni 2016 kl. 19.00.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 3 juni 2016 och dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 3 juni 2016 kl. 16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta. Anmälan görs via e-post till magdalena@bjorkloven.com eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå. Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 3 juni 2016 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m onsdagen den 1 juni 2016.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

•                    Öppnande av stämman
•                    Val av ordförande för stämman
•                    Val av sekreterare
•                    Upprättande och godkännande av röstlängd
•                    Val av protokolljusterare
•                    Fråga om stämmans behöriga utlysande
•                    Godkännande av framlagd dagordning
•                    Årsredovisning och revisionsberättelse
•                    Fråga om beslut
-                    fastställande av resultat- och balansräkning
-                    dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
-                    ansvarsfrihet för styrelsen
•                    Val av styrelse
•                    Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
•                    Val av revisorer
•                    Övriga ärenden
•                    Stämmans avslutande

STYRELSEN

Copyright © 2015-2017 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB