Svenska Spel

Årsstämma Björklöven AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)
Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma torsdagen 15 juni 2017 kl. 19.00.

Plats: O´Learys T3 Center

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 7 juni 2017 och dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 8 juni 2017 kl. 16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta. Anmälan görs via e-post till magdalena@bjorkloven.com eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 8 juni 2017 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m onsdagen den 31 maj 2017. 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 • Öppnande av stämman
  •                    Val av ordförande för stämman
  •                    Val av sekreterare
  •                    Upprättande och godkännande av röstlängd
  •                    Val av protokolljusterare
  •                    Fråga om stämmans behöriga utlysande
  •                    Godkännande av framlagd dagordning
  •                    Årsredovisning och revisionsberättelse
  •                    Fråga om beslut
  -                    fastställande av resultat- och balansräkning
  -                    dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
  -                    ansvarsfrihet för styrelsen
  •                    Val av styrelse
  •                    Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
  •                    Val av revisorer
  •                    Övriga ärenden
  •                    Stämmans avslutande

 STYRELSEN

Copyright © 2015-2017 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB