Svenska Spel

ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BJÖRKLÖVEN AB (publ)
Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma torsdagen 14 juni 2018 kl. 18.30

PLATS
A3 Arena

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 5 juni 2018 och dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 8 juni 2018 kl.16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta. Anmälan görs via e-post till [email protected] eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå. Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 8 juni 2018 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m onsdagen den 30 maj 2018.
 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

•                    Öppnande av stämman
•                    Val av ordförande för stämman
•                    Val av sekreterare
•                    Upprättande och godkännande av röstlängd
•                    Val av protokolljusterare
•                    Fråga om stämmans behöriga utlysande
•                    Godkännande av framlagd dagordning
•                    Årsredovisning och revisionsberättelse
•                    Fråga om beslut
-                    fastställande av resultat- och balansräkning
-                    dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
-                    ansvarsfrihet för styrelsen
•                    Val av styrelse
•                    Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
•                    Val av revisorer
•                    Övriga ärenden
•                    Stämmans avslutande

STYRELSEN

Copyright © 2015-2018 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB