Svenska Spel

Årsmöte 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte onsdag den 13 juni 2018 kl.18.30

Plats: A3 Arena

Sedvanliga handlingar till  finns tillgängliga på Björklövens kansli fr. o m onsdagen den 30 maj 2018. 

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET
- mötets öppnade och utdelning av utmärkelser
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare 
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista
- styrelsens verksamhetsberättelse
-styrelsens förvaltningsberättelse
- revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- fastställande av medlemsavgifter
- fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
- behandling av förslag från styrelsen samt inkomna motioner
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter
- val av suppleanter 
- val av revisor jämte suppleant 
- val av valberedning
- övriga frågor

STYRELSEN

Copyright © 2015-2018 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB