Svenska Spel

Årsmöte 2016

Kallelse till Årsmöte i IF Björklöven
Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte onsdag den 15 juni 2016 kl.19.00

Plats: O´Learys, T3 Center.
Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m 1 juni 2016.

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET
- mötets öppnade och utdelning av utmärkelser
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista
- styrelsens verksamhetsberättelse
-styrelsens förvaltningsberättelse
- revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- fastställande av medlemsavgifter
- fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
- behandling av förslag från styrelsen samt inkomna motioner
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter
- val av suppleanter
- val av revisor jämte suppleant
- val av valberedning
- övriga frågor

STYRELSEN

Copyright © 2015-2017 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB