Svenska Spel

Årsmöte 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I IF BJÖRKLÖVEN

Medlemmar i IF Björklöven kallas härmed till Årsmöte onsdag den 14 juni 2017 kl.19.00

Plats: O´Learys, T3 Center

Sedvanliga möteshandlingar finns tillgängliga på IF Björklövens kansli fr. o m onsdag den 31 maj 2017. Dagordning finns även att hämta på Björklövens hemsida www.bjorkloven.com

ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET
- mötets öppnade och utdelning av utmärkelser
- fastställande av röstlängd
- val av ordförande och sekreterare 
- val av justeringsmän och rösträknare
- fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
- fastställande av föredragningslista
- styrelsens verksamhetsberättelse
-styrelsens förvaltningsberättelse
- revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- fastställande av medlemsavgifter
- fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
- behandling av förslag från styrelsen samt inkomna motioner
- val av ordförande för en tid av 1 år
- val av ledamöter
- val av suppleanter 
- val av revisor jämte suppleant 
- val av valberedning
- övriga frågor

STYRELSEN

Copyright © 2015-2017 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB